Groei accountants & belastingadvies

 

Accountants profiteren van de aangetrokken economie en de toenemende private investeringen. Voor 2017 verwachten wij groei (volumeontwikkeling >3%). De sector heeft te maken met blijvende prijsdruk, met name in audit en samenstelpraktijk.

 

Een van de trends is dat advisering het (omzet)gat moet opvullen dat geslagen is door toenemende digitalisering en prijsconcurrentie in de accountancybranche. Vraag is hoe groot de markt is voor advies en of ondernemers bereid zijn hier extra voor te betalen. Nog weinig kantoren blijken in staat de dalende inkomsten uit de samenstelpraktijk met advies te kunnen opvangen. Onderscheidend vermogen is daarom essentieel. Daarbij komt dat tegenwoordig veel data en informatie online te vinden is en dus om echt toegevoegde waarde te bieden diepgaande kennis van de bedrijfsvoering en dynamiek van de waardeketen noodzakelijk is. Dit met name om de (financiële) vertaalslag te maken voor opdrachtgevers. 

 

Investeringen noodzakelijk
De prognose voor de lange termijn is gematigd positief. De sector zal moeten vernieuwen om haar toegevoegde waarde voor de toekomst te behouden. Dit geldt voor digitalisering: in de afgelopen jaren is al veel geïnvesteerd in ICT-systemen om de efficiency en effectiviteit te verhogen. De tweede investeringsronde betreft personeel. Ontwikkelingen als vergrijzing, de upgrading van werkzaamheden en de toenemende flexibilisering vragen om antwoorden op HR-gebied. Zeker omdat de concurrentie om goed analytisch personeel toeneemt. Kwaliteit is een issue dat nu hoog op de agenda staat en om investeringen vraagt.

 

Verdien- en organisatiemodellen vragen om vernieuwing
Bovenstaande ontwikkelingen vragen om nieuwe verdienmodellen. De tijd van ‘uurtje-factuurtje’ lijkt voorbij. Nieuwe verdienmodellen als abonnementsvormen doen hun intrede. Maar niet alleen het verdienmodel verdient aandacht. Ook de organisatiestructuur zal kritisch moeten worden bekeken. Het traditionele goodwillmodel lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. Het staat investeringen in de weg omdat het vaak leidt tot een kortetermijnvisie op winstmaximalisatie. Bovendien daalt het aantal jonge mensen dat partner wil worden. Niet alleen hoge goodwillbedragen zijn hier debet aan, ze wensen ook meer flexibiliteit en een betere balans tussen werk en privé. Het is tijd voor vernieuwing. 

 

Trends

 • Nieuwe vormen van dienstverlening noodzakelijk; om de omzet op niveau te houden, breiden accountants hun werkzaamheden uit met adviesdiensten op velerlei terreinen, zoals pensioen, financiële planning, HR en ziekteverzuim;    

 • Toenemende investeringen om te voldoen aan wet- en regelgeving zorgen voor samenwerkingsverbanden, zoals het gezamenlijk oprichten van een BV waar controlewerkzaamheden plaatsvinden;

 • Digitalisering en de verschuiving naar adviesdiensten zorgt voor upgrading van werkzaamheden. Dit vraagt andere vaardigheden en competenties van het personeel;  

 • Toenemende flexibilisering; het aantal zzp’ers in de accountancy neemt toe. Zij worden ingezet bij piekbelasting of voor specialistische trajecten;

 • De samenwerking in de branche neemt toe, zowel nationaal als internationaal en van franchiseorganisaties tot meer informele samenwerkingsvormen. Profiteren van elkaars specialisatie, meer marktmacht en het gezamenlijk investeren zijn aanleidingen om partners te zoeken. De huidige tijd vraagt niet alleen om samenwerking binnen de branche maar ook om bredere samenwerkingsvormen, bijvoorbeeld met softwareontwikkelaars, uitzenders en juridische adviesbureaus;

 • Door enkele grote boekhoudschandalen heeft de sector reputatieschade opgelopen. Als gevolg hiervan is een pakket aan maatregelen voorgesteld die moeten helpen het vertrouwen te herstellen. 

 

Kansen en bedreigingen

 • In het opleidingspakket van de accountant mag meer aandacht komen voor proactief relatiebeheer;

 • Het animo om partner te worden daalt. Kantoren denken na over andere vormen om personeel aan zich te binden;

 • Samenwerking met klanten op het gebied van productinnovatie;

 • Toenemend aantal zzp’ers, veelal gespecialiseerd en hoogopgeleid;

 • Concurrentie van branchevreemde toetreders zoals ICT-bedrijven;

 • Verdergaande digitalisering van werkzaamheden;

 • Toenemende wet- en regelgeving, zoals micro-entiteitenwet. 

 

Markt

Het aantal bedrijven is afgenomen, wat heeft gezorgd voor een daling in de vraag naar accountantsdiensten. Ook nieuwe wetgeving, zoals de micro-entiteitenwet die nu in behandeling is, kunnen voor vraagafname zorgen, aangezien kleine bedrijven niet meer verplicht een jaarrekening hoeven op te stellen. Daarnaast is er minder vraag naar een jaarrapport en meer naar informatie over de realtime financiële situatie en benchmarks. Ook de komst van SBR (digitale aanlevering richting o.a. belastingdienst en banken) zorgt voor verschuiving van werkzaamheden. 

 

Dalende werkgelegenheid
Het aantal kantoren neemt jaarlijks toe. Ons land kent in 2016 circa 1.775 RA-kantoren, 3.705 AA-kantoren, 4.315 belastingconsulenten (kantoren) en circa 16.200 administratiekantoren. De werkgelegenheid in de sector is gedaald als gevolg van automatisering. Dit betreft voornamelijk lager en middelbaar geschoold personeel. Deze trend zal, met de verdergaande mogelijkheden, ook impact hebben op hoger opgeleid personeel. Op dit moment ontstaan met name in de controlepraktijk personeelstekorten.

Maak samen met ons een groeiplan
Het maken van een groeiplan geeft focus, inzicht en levert aantoonbaar resultaat op. Het helpt je als kantoor om sneller en tegen lagere kosten de beoogde groeidoelstellingen te bereiken. Een groeiplan geeft daarbij antwoord op de volgende vragen:
 • Wat zijn mijn belangrijkste groeidoelstellingen?
 • Op welke klanten en doelgroepen ligt mijn focus?
 • Hoe onderscheid ik mij als accountantskantoor van mijn directe concurrenten?
 • Wat zijn mijn belangrijkste verdienmodellen?
 • Hoe en met welke mensen creëer ik een winnende bedrijfscultuur?
 • Hoe communiceer ik met de klant en verleid ik nieuwe klanten?
 • Hoe maak ik het klantproces slimmer en digitaler?
 • Welke middelen zet in ik om de loyaliteit van mijn klanten te vergroten?
 • Hoe financier ik de groei van mijn bedrijf?

JA! Ik geloof 100% in groei en wil graag een groeiplan voor mijn bedrijf.

Success! Message received.