Groei in architectuur

Het herstel van de woning- en utiliteitsbouw zorgt voor een lichte groei in de architectenbranche (volumegroei 1% tot 3). Orderportefeuilles zijn beter gevuld en na 2015 was er ook in 2016 een omzetgroei. De verwachting voor 2017 is positief, uitgaande van de verdere groei in de bouw en van de economische groei in Nederland.

 

Maar niet alleen nieuwbouw biedt kansen. Steeds meer nadruk komt te liggen op herontwikkeling van panden, met name in de utiliteitsbouw. De vraag wordt vooral gedreven door de leegstand van kantoor- en winkelpanden. Trends als vergrijzing en de trek van jonge mensen naar de stad vragen om oplossingen voor binnenstedelijk bouwen en vernieuwing van bestaande wijken. Architecten kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Zij dienen hierbij rekening te houden met factoren als prijs, duurzaamheid en functionaliteit.

 

Samenwerking loont
De ontwikkelingen op de vastgoedmarkt hebben gezorgd voor verschuivingen in de bouwketen. De regierol wordt vaak overgenomen door andere partijen, zoals projectontwikkelaars. Het is noodzakelijk nieuwe strategische keuzes te maken om als architect voldoende toegevoegde waarde te kunnen bieden in het bouwproces. De architect zal moeten samenwerken met de ketenpartners om nieuwe producten en diensten te kunnen ontwikkelen om de kritische eindgebruiker aan zich te binden. Door samenwerking met andere architecten kunnen grotere projecten worden gerealiseerd en kan vanuit verschillende specialisaties

toegevoegde waarde worden geleverd.

 

Duurzame innovatie
Samenwerking zorgt ook voor een impuls tot innovatie. Technologische ontwikkelingen maken verdere productinnovatie mogelijk. Te denken valt hierbij aan verschillende prefabmogelijkheden maar ook 3D-woningen. Duurzaamheid en prijs zijn belangrijke drivers voor productinnovatie. Big data en smart data geven de architectenbranche inzicht in trends, gegevens, onderzoeksresultaten en nieuwe designconcepten. Door het gebruik van deze data kunnen architecten met hun ontwerpen beter inspelen op de wensen van de doelgroep. Het perspectief voor de lange termijn is positief, maar de sector zal moeten blijven vernieuwen om haar plaats in de bouwkolom te behouden.

 

Trends

 • Particulier opdrachtgeverschap: architecten houden meer rekening met de eisen en wensen van eindgebruikers;

 • Energie- en klimaatneutraal bouwen, transformeren en renoveren blijven hoog op de agenda staan bij zowel de beleidsmakers als bij de eindgebruikers;

 • Het Bouwwerkinformatiemodel (BIM) is een virtuele technologie en werkwijze in de bouwwereld. Een aantal brancheverenigingen werkt rond een groot aantal kennisactiviteiten in de keten met TNO samen, waaronder technologieclusters;

 • Architect betrokken bij het gehele bouwproces: door geïntegreerde contractvormen vervaagt de scheiding tussen ontwerp en uitvoering van bouwopdrachten;

 • Innovatieve technologie zoals 3D en BIM zorgen voor verandering van de logistieke bedrijfsprocessen;

 • Het aantal zzp’ers in de architectenbranche groeit en grote bedrijven werken meer en meer met hen samen.

 

Kansen en bedreigingen

 • Transformatie en renovatie, hergebruik en herontwikkeling, verbetering en verduurzaming worden steeds belangrijker;

 • Samenwerking biedt kleinere bureaus de mogelijkheid complexe opdrachten uit te voeren;

 • Planvorming, onderzoek, gebiedsontwikkeling en advies zijn de typen opdrachten waar architectenbureaus het meeste van verwachten;

 • Reputatieschade door het niet slagen van bouwprojecten;

 • Te weinig oog voor functionaliteit.

Maak samen met ons een groeiplan
Het maken van een groeiplan geeft focus, inzicht en levert aantoonbaar resultaat op. Het helpt je als architectenbureau om sneller en tegen lagere kosten de beoogde groeidoelstellingen te bereiken. Een groeiplan geeft daarbij antwoord op de volgende vragen:
 • Wat zijn mijn belangrijkste groeidoelstellingen?
 • Op welke klanten en doelgroepen ligt mijn focus?
 • Hoe onderscheid ik mij als kantoor van mijn directe concurrenten?
 • Wat zijn mijn belangrijkste verdienmodellen?
 • Hoe en met welke mensen en/of partnerships creëer ik een winnende bedrijfscultuur?
 • Hoe communiceer ik met de klant en verleid ik nieuwe klanten?
 • Hoe maak ik het klantproces slimmer en digitaler?
 • Welke middelen zet in ik om de loyaliteit van mijn klanten te vergroten?
 • Hoe financier ik de groei van mijn bedrijf?

JA! Ik geloof 100% in groei en wil graag een groeiplan voor mijn bedrijf.

Success! Message received.