Groei in de gezondheidszorg

De Rabobank verwacht dat de volumegroei in de sector in 2016 zich rond de nullijn beweegt (tussen -1 en 1%). Mondigheid van de patiënt, zorginnovaties en vergrijzing van de bevolking staan garant voor een consistente groei van de gezondheidszorg, maar de volumegroei vlakt af. Ziekenhuizen laten een licht dalende omzetontwikkeling zien. In de care sector zien we een verschuiving van intramuraal naar extramuraal, hetgeen zal leiden tot een omzetdaling als gevolg van de herverdeling van de beschikbare gelden. Wel blijft de eerste lijn zich positief ontwikkelen. Het sentiment voor de sector is neutraal.

Oorzaken van het ontbreken van groei is drieledig. Op de eerste plaats maakt de verhoging van het eigen risico van de basisverzekering (385 euro in 2016) en de bestedingskracht, de patiënt meer bewust van haar zorgconsumptie. Op de tweede plaats draagt het politiek afgesloten zorgakkoord bij aan een heroriëntatie op activiteiten in de tweede lijn (ziekenhuizen) en een uitbreiding van taken in de eerste lijn. Tot slot maken zorgverzekeraars en gemeenten scherpere prijs- en volumeafspraken in zowel de cure sector (medisch specialistische zorg) als de care sector (chronische en langdurige zorg).

 

Innovatie en ondernemerschap
De discussie omtrent de kwaliteit van de zorg, de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg krijgt een steeds prominentere rol. Het zorgstelsel transformeert naar een ecosysteem, waarbij zorginnovatie veel meer gericht is op waarde creatie voor zowel de burgers als de patiënten. Gelet op de ingezette transitie in de zorg en de ontwikkelingen in de vraag is de middellange termijn verwachting voor de sector gematigd positief. Steeds meer innovaties en nieuwe zorgconcepten vinden beter de weg naar de (zorg)markt.

 

Trends

 • Innovaties, mondige patiënten en vergrijzing leiden tot een stijging van de vraag, terwijl zorgverzekeraars en gemeenten de zorgkosten proberen te drukken;

 • Zorg dichtbij, in welke vorm dan ook, is de trend;

 • Innovatie in de zorg zet door en is hard nodig om de zorgvraag te kunnen beantwoorden. Innovatie op het gebied van domotica, diagnostiek, E-health en zelftesten voor preventie en screening, levert nieuwe bedrijvigheid op in de sector;

 • Nieuwe bedrijfsmodellen worden ontwikkeld om de zorgvraag adequaat in te kunnen vullen. Zo geven taakdelegatie bij huisartsen, meerstoelenconcepten bij tandartsen en kleinschalige woonvoorzieningen meer mogelijkheden voor het behandelen van patiënten en ouderen;

 • In de gezondheidszorg is ruim 80% van de werkenden een vrouw. Deze trend is niet alleen bij verpleegkundigen aanwezig, maar ook bij huisartsen, tandartsen en verschillende medische specialismen.

 

Kansen en bedreigingen

 • De overheid tracht de stijging van de zorgkosten te beheersen door de zorgactiviteiten uit de basisverzekering te bezien, door de eigen bijdrage te vergroten en door het aantal verzekerde behandelingen te beperken. Dit biedt kansen voor (commerciële) partijen in de gezondheidszorg. De toetredingsdrempel voor nieuwe zorgondernemers wordt lager en de concurrentie tussen zorginstellingen neemt toe;

 • De bank is niet meer de enige externe financier. Hoewel nog beperkt komt er nu al meer risicodragend kapitaal in de sector. Dit biedt kansen voor investeerders en nieuwe manieren van financiering zoals zorgobligaties, crowdfunding en leasing;

 • De ingezette extramuralisatie in de care zal de komende jaren verder worden uitgerold;

 • Een belangrijke besparing in de kosten in de zorg ligt in het verbeteren van de distributiestructuur. Bij de tweede lijn wordt een begin gemaakt met spreiding en concentratie van medische specialismen. Dit leidt tot ontvlechting van activiteiten uit het ziekenhuis. In de eerste lijn worden steeds vaker taken van de tweede lijn overgenomen, zoals de zorg voor de chronisch zieken, voor- en nazorg bij operaties en palliatieve zorg. Ook zien we een verschuiving naar de nulde lijn ontstaan (retail);

 • De zorgverzekeraar en sindsdien ook de gemeente heeft een belangrijke inkooprol in de gezondheidszorg. Zij nemen meer dan voorheen kwaliteit van de dienstverlening van de zorgaanbieders mee in het aangaan van hun overeenkomsten. Dit vraagt meer inzicht in de behandelingen en resultaten van zorgaanbieders;

 • In het licht van de toenemende marktwerking wordt een steeds groter beroep gedaan op de professionaliteit van huidige zorgondernemers en -bestuurders (good governance).

(Bron: Rabobank, cijfers en trends)

Groeiplan voor jouw bedrijf
Een groeiplan helpt je sneller en tegen lagere kosten jouw doelen bereiken. Zowel materieel als immaterieel. MKB Groeiplan heeft al voor diverse bedrijven in jouw branche een groeiplan gemaakt. Maak een afspraak met onze branchespecialisten en groei!

Beschikbare groeiplannen

 • Apotheken

 • Fysiotherapeuten

 • Huisartsen

 • Medisch specialisten

 • Tandartsen en orthodontisten

JA! Ik geloof 100% groei en wil graag een groeiplan voor mijn bedrijf.

Success! Message received.