Groei van de industrie

De afgelopen jaren profiteerde de Nederlandse industrie van de aantrekkende export. Deze exportgroei vlakt in 2017 echter af door een lagere mondiale economische groei. Tegelijkertijd valt de impuls van een ‘lagere waarde van de euro’ ten opzichte van andere valuta weg. Omdat de werkgelegenheidsgroei in de industrie in 2017 nog achterblijft bij de productiegroei, nemen de arbeidskosten per eenheid product af. Hierdoor verbetert de Nederlandse concurrentiepositie.


Op de binnenlandse markt heeft de industrie profijt van het aantrekken van de bedrijfsinvesteringen en de stijging van de particuliere consumptie. De overheidsbestedingen tonen ook in 2017 nog weinig ‘dynamiek’. Per saldo is de volumegroei in de industrie in 2017 naar verwachting 1,2% (2016: 2,2%). Bepalend voor de afzetontwikkeling van het individuele bedrijf is vooral de situatie in de eindmarkten die worden bediend.

Uitdagingen in het internationaal krachtenveld
De internationale concurrentie wordt heviger en de eisen van de afnemers worden hoger. De Nederlandse industrie lijkt zich bewust van de uitdagingen. Cruciaal is dat bedrijven hun innovatie-inspanning op peil houden. Want met nieuwe producten of productgeneraties kunnen zij extra vraag genereren én de marktpositie ten opzichte van de internationale concurrentie versterken. Kansrijk is de afzet van producten in landen met een sterke groei van het aantal koopkrachtige consumenten (onder meer China en India). Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met de lokale context en ‘smaak’.

 

Samenwerken in ‘netwerken’
Voor de ontwikkeling van complexe producten zijn steeds meer technische competenties nodig. Zelfs grote ondernemingen kunnen niet al deze competenties bezitten en onderhouden. Daarmee wordt zichtbaar hoe belangrijk het is dat gespecialiseerde toeleveranciers, naast hun specifieke productiecapaciteit, investeren in competenties om onderdelen en producten te ontwikkelen. Hierbij kan aansluiting bij opleidings- en kennisinstituten helpen om nieuwe kennis te genereren.

 

Trends

 • Nieuwe afzetmarkten in opkomende economieën in Azië, Latijns Amerika en Afrika;

 • Ketenoptimalisatie door samenwerking op het vlak van zowel productie als productontwikkeling;

 • Snelle technologische veranderingen vragen om investeringen in R&D en netwerksamenwerking. Aansluiting bij kennisclusters is essentieel;

 • Uitbesteding van delen productie naar lagelonenlanden;

 • Opkomst ‘smart industry’ concepten;

 • Toenemende implementatie van cleantech productieprocessen.

 

Kansen en bedreigingen

 • Klantgericht ontwikkelen en produceren: (ultra)-korte levertijden, specialisatie en flexibiliteit;

 • Benutten van kansen die nieuwe technologieën bieden;

 • Productiviteitsverhoging en kostenbeheersing door procesinnovatie en automatisering;

 • Samenwerken met andere bedrijven binnen de sector, klanten en toeleveranciers versterkt het innovatieve vermogen;

 • Toevoegen van dienstverlening aan producten zoals montage, onderhoud en training;

 • Volatiliteit grondstof- en energieprijzen beïnvloedt marges;

 • Aanhoudend tekort aan echte vakkrachten.

(Bron: Rabobank, cijfers en trends)

Groeiplan voor jouw bedrijf
Een groeiplan helpt je sneller en tegen lagere kosten jouw doelen bereiken. Zowel materieel als immaterieel. MKB Groeiplan heeft al voor diverse bedrijven in jouw branche een groeiplan gemaakt. Maak een afspraak met onze branchespecialisten en groei!

Beschikbare groeiplannen

 • Elektrotechnische industrie

 • Grafische Industrie

 • Kunststofverwerkende industrie

 • Machine industrie

 • Metaalproductenindustrie

 • Meubelindustrie

 • Timmerindustrie

JA! Ik geloof 100% groei en wil graag een groeiplan voor mijn bedrijf.

Success! Message received.