Groei in de Tuinbouw

De Nederlandse glastuinbouw schommelt al 10 jaar tussen de 10.000 en 10.500 ha aan glasopstanden. Het areaal is nauwelijks gewijzigd maar de productie is wel toegenomen. De glastuinbouw is kapitaalintensief, hoog innovatief en sterk exportgericht. De schaalvergroting is zeer snel verlopen de afgelopen jaren.

De aankomende jaren is er voor Nederlandse telers over het algemeen sprake van een zeer gematigd marktperspectief. De Nederlandse Tuinbouw heeft op alle hoofdproducten een sterke positie, maar is tevens op alle deelsegmenten zelf haar belangrijkste concurrent. Gezien het feit dat afzetmarkten niet of nauwelijks groeien, zullen productiviteitsverbeteringen veelal gevolgd moeten worden door krimp van areaal. Kansen voor de Nederlandse Tuinbouw liggen op alle deelsegmenten in onderscheidend vermogen.  Snelle opschaling is niet meer te verwachten door te lage gerealiseerde rendementen en gedaalde waarde vastgoed.

 

Trends 

 • Versnelde schaalvergroting zet voorlopig niet door;

 • Hogere producties per m2;

 • Toenemende automatisering/mechanisering bedrijfsvoering (specialisatie);

 • Semi-gesloten telen en aardwarmte;

 • Verdere intensivering teelt door verhoogde inzet assimilatiebelichting;

 • Certificering bedrijfsprocessen (bijvoorbeeld Florimark) en product (MPS);

 • Intensievere samenwerking in de keten veredelaar, kweker, exporteur, afnemer;

 • Toenemende behoefte van consumenten aan gebruiksgemak, smaakbeleving, sfeer, beleving en expressie;

 • Groeiende afzet via het Grootwinkelbedrijf (GWB);

 • Meer diversiteit in afzetmethode;

 • Nieuwe langdurige bewaartechnieken;

 • Lokale productie (local for local).

 

Kansen en bedreigingen 

 • Schaarste aan personeel;

 • Liberalisering van de energiemarkt;

 • Teruglevering elektra;

 • Ongunstige ontwikkeling sparkspread WKK;

 • Verdeeldheid in afzetkanaal;

 • Herstel van de export;

 • Sterke onderlinge prijsconcurrentie;

 • Sterke positie van retailorganisaties;

 • Opkomst buitenlandse productiegebieden;

 • Beperkte uitgifte nieuwe cultivars;

 • Vraag naar toegevoegde waarde en exclusiviteit;

 • Uitbreiding EU;

 • Productvernieuwing;

 • Knowhow en innovatie;

 • Clustervormingen en regionale verdeelcentra;

 • Samenwerking in de keten;

 • Digitalisering;

 • Valuta-ontwikkelingen;

 • Verbetering efficiency, automatisering en robotisering;

 • Duurzame energiebronnen (o.a. aardwarmte) en gesloten teeltsystemen.

(Bron: Rabobank, cijfers en trends)

Groeiplan voor jouw bedrijf
Een groeiplan helpt je sneller en tegen lagere kosten jouw doelen bereiken. Zowel materieel als immaterieel. MKB Groeiplan heeft al voor diverse bedrijven in jouw branche een groeiplan gemaakt. Maak een afspraak met onze branchespecialisten en groei!

Beschikbare groeiplannen

 • Bloembollenteelt

 • Boomteelt

 • Fruitteelt

 • Glasgroenteteelt

 • Paddenstoelen

 • Potplantenteelt

 • Snijbloementeelt

 • Vollegrondsgroenten

JA! Ik geloof 100% in groei en wil graag een groeiplan voor mijn bedrijf.

Success! Message received.